#WeighThis “Thay Đổi Cách Phụ Nữ Nhìn Nhận Bản Thân”

Sau gần 6 năm giảm doanh thu, Nestlé Lean Cuisine bắt tay vào việc tái định vị thương hiệu, bao gồm giới thiệu tất cả các quảng cáo mới, bao bì gói mới và các thức động lạnh mới. Thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ thông thường của thương …