Santa Casa de São Paolo “The Waiting Ticket”

Chiến dịch The waiting ticket

Bạn cảm thấy như thế nào về việc chờ đợi trong một thời gian dài để được cấy ghép nội tạng? Ở nước Brazil, danh sách chờ đợi để được cấy ghép thay thế nội tạng là một con số khổng lồ. Bệnh viện Santa Casa cần tạo động lực …