Brand Campaign

chiến dịch thương hiệu

Santa Casa de São Paolo “The Waiting Ticket”

Santa Casa de São Paolo “The Waiting Ticket”

Bạn cảm thấy như thế nào về việc chờ đợi trong một thời gian dài để được cấy ghép nội…

8 months ago
#WeighThis “Thay Đổi Cách Phụ Nữ Nhìn Nhận Bản Thân”

#WeighThis “Thay Đổi Cách Phụ Nữ Nhìn Nhận Bản Thân”

Sau gần 6 năm giảm doanh thu, Nestlé Lean Cuisine bắt tay vào việc tái định vị thương hiệu, bao…

1 year ago
VODAFONE “Sunday Grannies” giữ cho mọi người hạnh phúc

VODAFONE “Sunday Grannies” giữ cho mọi người hạnh phúc

Làm thế nào để bạn tiếp cận một đối tượng khách hàng mà họ không thuộc trong nhóm khách hàng…

2 years ago